NAĐITE NAJBLIŽI SERVIS

Pravne napomene

1. UVOD

Web sajt dostupan na adresi www.eurorepar.rs (u daljem tekstu: „web sajt”) namenjen je ličnom informisanju korisnika. Komercijalno iskorišćavanje podataka koji su ovde navedeni, čak ni delimično, nije dozvoljeno bez prethodnog pisanog odobrenja društva EURO REPAR Car Service SAS.

Pristup i korišćenje mrežnog mesta podležu pravnim napomenama (u daljem tekstu: „pravne napomene”) koje su bliže opisane u nastavku, kao i važećim zakonima i/ili propisima.

Podrazumeva se da korisnik posećivanjem i pristupom web sajtu u potpunosti i bezrezervno prihvata sve odredbe pravnih napomena.

Društvo koje je vlasnik web sajta zadržava pravo izmene i ažuriranja pravnih napomena i svih elemenata, proizvoda ili usluga koje se nude na web sajtu, bez prethodnog obaveštenja. Navedene izmene obavezujuće su za korisnike, te su oni dužni da pročitaju pravne napomene prilikom svake posete sajtu.

Pravne napomene podležu francuskom zakonu. U slučaju spora koji se odnosi na pravne napomene i web sajt, nadležni su isključivo sudovi u Parizu. Oni donose odluke isključivo prema francuskom pravu i ne primenjuju pravila o sukobu zakonodavstava.

 

2. OBJAVA

Web sajt objavljuje:

društvo EURO REPAR Car Service SAS s temeljnim kapitalom od 15 040 000 eura, sa sedištem na adresi EURO REPAR Car Service SAS,
1 boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY, koje je upisano u Registar trgovine i društava u Versaillesu pod brojem 444 590 574.

 

Kontakt: EURO REPAR Car Service SAS,

1 boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY.

 

Glavni urednik: Christophe MUSY

Osoba odgovorna za web sajt: Florian GRIMAULT

Pružalac usluga web sajta: OVH, 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix

 

3. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

EURO REPAR Car Service SAS obaveštava korisnike web sajta da su brojni elementi web sajta:

1.     zaštićeni zakonima o autorskom pravu: to se prvenstveno može odnositi na fotografije, članke, dizajne, animirane sekvence, digitalne zvučne ili video zapise itd., i/ili

2.     zaštićeni zakonima o dizajnu i modelima: to se odnosi prvenstveno na modele vozila koji se pojavljuju na web sajtu, i/ili

3.     zaštićeni zakonima o žigovima: to se odnosi prvenstveno na žig „EUROREPAR”, logotip „EUROREPAR Car Service”, polufigurativni žig „E stylisé” (stilizirano slovo E), te žigove modela vozila i/ili delova koji se pojavljuju na web sajtu.

Tako zaštićeni elementi vlasništvo su društva EURO REPAR Car Service SAS, njegovih podružnica i/ili trećih strana koje su ovlastile EURO REPAR Car Service SAS da ih koristi.

U skladu s navedenim, zabranjena je svaka reprodukcija, prikazivanje, upotreba, prilagođavanje, izmena, dodavanje, prevođenje i prodaja, delimična ili potpuna, na bilo koji način, u bilo kojem obliku, bez obzira na medij (štampani, digitalni...) celog web sajta ili nekog njegovog dela bez prethodnog pisanog odobrenja društva EURO REPAR Car Service SAS, osim kad je reč o izuzecima navedenim u članku L122.5. Zakona o intelektualnom vlasništvu, jer se to smatra počinjenjem kaznenog dela krivotvorenja autorskog prava i/ili dizajnâ i modela i/ili žiga, kažnjivog s tri (3) godine zatvora i novčanom kaznom od 300 000 eura u slučaju povrede autorskog prava te četiri (4) godine zatvora i novčanom kaznom od četiri stotine hiljada eura (400 000 eura) u slučaju krivotvorenja žigova.

 

4. INFORMACIJE O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Informacije i slikovni prikazi na ovom web sajtu temelje se na trenutnim tehničkim karakteristikama važećim u trenutku objavljivanja ili ažuriranja različitih stranica web sajta.

U okviru politike stalnog unapređenja proizvoda, tehničke karakteristike, oprema, mogućnosti i boje mogu se menjati u bilo kom trenutku. Osim toga, trenutna tehnologija ne omogućava veran prikaz boja.

Karakteristikama mreže EUROREPAR Car Service smatraju se one karakteristike koje su uspostavljene na području kontinentalne Francuske. One se mogu razlikovati od zemlje do zemlje ili ne biti dostupne u svim zemljama sveta.

U svakom slučaju, informacije dostupne na ovom web sajtu informativnog su karaktera i nisu ugovorno obavezujuće.

Osim toga, sve navedene cene su najviše prodajne cene koje se preporučuju u kontinentalnoj Francuskoj i ne obavezuju EUROREPAR Car Service niti članove njegove prodajne mreže.

Usluge objavljene na ovom web sajtu jesu usluge koje pružaju članovi mreže EUROREPAR Car Service.

Informativno navedene cene ne uključuju instalaciju, osim ako je reč o paketima. Paketi vrede samo u naznačenom razdoblju.

Prodajna mreža EUROREPAR Car Service u kontinentalnoj Francuskoj stoji vam na raspolaganju za sva pitanja o​ proizvodima i uslugama koje se nude na web sajtu. Podsećamo da su članovi prodajne mreže EUROREPAR Car Service u kontinentalnoj Francuskoj nezavisni trgovci koji mogu odrediti sopstvene cene i učestvovati ili ne učestvovati u ponudama društva EUROREPAR Car Service (uključujući pakete). 

 

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Korisnik može posetiti web sajt bez otkrivanja svog identiteta ili davanja ikakvih ličnih podataka.

Zaštita vaših ličnih podataka naš je prioritet. Pozivamo vas da pročitate našu Izjavu o poverljivosti (članak 10.).

 

6. HIPERLINKOVI

Za postavljanje hiperlinka prema web sajtu potrebna je prethodna pisana saglasnost društva EURO REPAR Car Service SAS.

U svakom slučaju, društvo EURO REPAR Car Service SAS nikada nije odgovorno za sadržaj ni za proizvode ili usluge dostupne na web sajtovima s kojima je sajt tog društva povezan hiperlinkom ili bilo kojom drugom vrstom veze.

 

7. SIGURNOST

·        Korisnik se obavezuje da web sajt neće upotrebljavati na način koji bi mogao uzrokovati viruse, računarske kvarove, funkcionalne greške ili bilo kako uticati na funkcionisanje sajta, odnosno svih pružalaca usluga ili usluga dostupnih putem web sajta. Korisnik se između ostaog obavezuje da će u prostoru web sajta staviti na raspolaganje samo informacije, podatke, dokumente i datoteke koje su pouzdane, koje nisu uvredljive i koje ne mogu uticati na funkcionisanje sajta ili bilo kojeg pružioca usluga ili usluge kojoj se može pristupiti putem web sajta.

·        Način na koji se upotrebljava web sajt, odnosno svi pružioci usluga ili usluge dostupne putem web sajta mora biti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji su na snazi, kao i s pravima trećih strana, te ni na koji način i ni u kom obliku ne sme naškoditi ugledu društva EURO REPAR Car Service SAS. Korisnik društvu EURO REPAR Car Service SAS između ostalog garantuje da će ga zaštititi od svih aktivnosti trećih strana, koje su povezane sa sadržajem informacija koje je korisnik stavio na raspolaganje u prostoru web sajta, posebno onih aktivnosti kojima se ugrožavaju lična prava, pravo intelektualnog vlasništva, javnog reda, dobrih običaja, poštovanja privatnog života (pravo na ličnu sliku itd.) ili kojim se povređuju kaznene odredbe važećeg nacionalnog i/ili međunarodnog zakonodavstva. U tom pogledu, korisnik se obavezuje da će društvu EURO REPAR Car Service SAS nadoknaditi sve troškove, naknade i izdatke koje bi s tim u vezi mogao snositi, uključujući razumne naknade i troškove saveta za društvo EURO REPAR Car Service SAS.

 

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

·        Korisnik koristi ovaj web sajt isključivo na sopstvenu odgovornost. EURO REPAR Car Service SAS i njegove podružnice ne mogu se smatrati odgovornim za direktnu ili indirektnu štetu, kao što je materijalna šteta, gubitak podataka ili programa, finansijska šteta nastala upotrebom ovog web sajta ili povezanih sajtova.

Na web sajtu, EURO REPAR Car Service SAS nudi vam mogućnost slanja ličnih poruka koje prolaze kroz pružaoca usluga pod njegovom upravljačkom odgovornošću, kako biste mogli informisati svoje zainteresovane kontakte o nekim člancima ili dokumentima na web sajtu. Stoga društvo EURO REPAR Car Service SAS ne može biti odgovorno za poruku koju je korisnik napisao svom kontaktu putem sajta.

Društvo EURO REPAR Car Service SAS ne može biti odgovorno za poruke koje ono nije napisalo i nad kojima nema kontrolu.

Društvo EURO REPAR Car Service SAS skreće pažnju na činjenicu da u određenim zemljama određeni proizvodi ili usluge koje se nude na web sajtu mogu da podležu posebnim propisima ili čak ograničenjima i/ili zabranama.

·        Web sajtu se pristupa putem internet mreže.

U tom smislu valja podsetiti da je internet otvorena i neslužbena mreža, sastavljena od međusobno povezanih računarskih mreža na međunarodnom nivou. Za upravljanje internetom nije zadužen nikakav središnji subjekt i svaki deo ove mreže pripada nezavisnom javnom ili privatnom telu. Stoga se njegovo funkcionisanje temelji na saradnji između operatora različitih mreža a da pritom ne postoji nikakva obaveza pružanja podataka ili obaveza u pogledu kvaliteta pružanja podataka između operatora. Te mreže mogu imati nejednake kapacitete prenosa i sopstvene uslove korišćenja. Niko ne može garantovati dobro funkcionisanje interneta u celini. Stoga EURO REPAR Car Service SAS ne preuzima nikakvu odgovornost ni garancije u slučaju lošeg rada internet veze (kašnjenje prenosa podataka ili bilo kakva druga nepravilnost u radu).

 

9. OBUSTAVA ILI PREKID PRISTUPA WEB SAJTU

EURO REPAR Car Service SAS u bilo kom trenutku može privremeno ili trajno obustaviti korisnikov pristup web sajtu u slučaju da korisnik povredi ove pravne napomene, ne dovodeći pritom u pitanje sva ostala prava i aktivnosti u korist društva EURO REPAR Car Service SAS, u slučaju tehničkih problema povezanih s infrastrukturom za postavljanje i rad web sajta, ili u slučaju održavanja web sajta.

 

Prilog

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Francuski državni odbor za informacione tehnologije i slobode (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) definiše kolačić kao „malu tekstualnu datoteku koju na vaš hard disk postavlja pružalac usluga web sajtova koje posećujete. Kolačić sadrži određene podatke, odnosno:

·        naziv pružaoca usluga koji ga je stvorio,

·        najčešće identifikacionu oznaku u obliku jedinstvenog broja,

·        eventualno datum isteka.

Te informacije se zapisuju na vaš računar u jednostavnu tekstualnu datoteku kojoj pružalac usluga pristupa kako bi čitao i zapisao podatke.

Kolačić je nužno povezan s jedinstvenim nazivom domena (pružaoca usluga koji ga je postavio) tako da mu se može pristupiti samo zahtevom s tog domena.

Ovaj web sajt koristi sistem kolačića. Korisnik se obavještava da se tokom njegovih poseta sajtu kolačići mogu automatski sačuvati na njegov internet pretraživač.

Kolačići su datoteke koje se zapisuju na hard disk korisnika radi unapređenja korisničkog iskustva i prikupljanja statističkih podataka o učestalosti posećivanja ili objavljivanja personalizovanih oglasa na temelju korisnikovih navika pregledanja.

Ovi kolačići ne sadrže nikakve lične podatke.

Korisnik može onemogućiti čuvanje kolačića podešavanjem svog internet pretraživača.

RAZLIČITE VRSTE KOLAČIĆA KOJE KORISTIMO

Na našem web sajtu koristimo različite kolačiće:

1.     Anonimni kolačići za merenje učestalosti posećivanja i upotrebe internet usluga

Kolačići za prikupljanje statističkih podataka o prometu koriste se za određivanje broja posetilaca web sajta (broj poseta, prosečno trajanje poseta po korisniku, elementi na koje korisnici kliknu itd.). Kolačići služe stalnom unapređenju našeg sajta kako bismo bili sigurni da on odgovara vašim potrebama.

Kolačići za određivanje broja posetilaca strogo su anonimni i ne mogu se ni na koji način iskoristiti za identifikaciju posetioca web sajta ili prikupljanje ličnih podataka (na primer ime, IP adresa itd.).

2. Kolačići za čuvanje podataka o prijavi

Na nekim našim web sajtovima možete se prijaviti i uneti identifikacione podatke („Kontaktirajte nas”). Ti sajtovi koriste kolačiće, na primer, za pamćenje vašeg računa ili vašeg pristupa određenoj usluzi.

3. Kolačići treće strane (oglašavanje)

Većina internet oglasa društva EURO REPAR Car Service SAS prikazuje se na web sajtovima treće strane i objavljuje ih treća strana (na primer agencija za oglašavanje). Takve treće strane koriste sopstvene kolačiće za analizu broja ljudi koji su videli i/ili kliknuli na reklamni natpis. Kolačići koje postavlja treća strana temelje se na politici kolačića društava koja ih postavljaju i mi nemamo pristup čitanju ili postavljanju tih kolačića.

4. Ostali kolačići treće strane

EURO REPAR Car Service SAS koristi ostale kolačiće treće strane za analizu kretanja korisnika na našim web sajtovima, na primer, kako bi se korisniku predložilo da zatraži brošuru ili po potrebi probnu vožnju. Kolačiće postavljamo mi ili naši pružaoci tehničkih usluga u svrhu određivanja broja osoba koje posećuju različite sadržaje i rubrika našeg web sajta, kako bismo ih ocenili i bolje organizovali. U zavisnosti od slučaja, kolačići nam takođe omogućavaju da utvrdimo probleme pri pregledanju i u skladu s tim unapredimo mogućnosti korišćenja naših usluga. Ovi kolačići prikupljaju samo anonimne statističke podatke i učestalosti posećivanja i ne uključuju nikakve lične podatke. Ovi kolačići će se takođe koristiti za personalizovanje naših web sajtova na temelju prikupljenih anonimnih podataka. Rok čuvanja kolačića za merenje broja posetilaca iznosi 90 dana.

PERSONALIZOVANI OGLASI: KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Kolačići se zapisuju na vašem računaru u određenoj datoteci i u zavisnosti od web sajtova koje posetite, mogu pamtiti:

·        mrežne stranice koje ste nedavno posetili

·        proizvode koji vas zanimaju

·        informacioni sistem (jezik, zemlja, operativni sistem, pretraživač itd.) kako bi se optimizovao prikaz prilikom vaše sledeće posete našim sajtovima.

10. Izjava o poverljivosti

Svrha ovih Pravila o poverljivosti jeste da vas, u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka (ti propisi obuhvataju Opštu uredbu o zaštiti podataka br. 2016/679 od 27. aprila 2016. i Zakon o zaštiti podataka br. 78-17 od 6. januara 1978.) o uslovima pod kojima vaše podatke obrađuje društvo EURO REPAR Car Service SAS, sa sedištem na adresi 1 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, koje je upisano u Registar trgovine i društava u Versaillesu pod brojem 444 590 574.

10.1 U koje svrhe društvo EURO REPAR Car Service SAS obrađuje vaše lične podatke i na kojoj pravnoj osnovi?

Svrhe u koje prikupljamo informacije:

Obrazloženja za obradu tih podataka:

   

upravljanje i optimizacija odnosa s kupcima

legitiman interes društva EURO REPAR Car Service SAS da osigura zadovoljstvo i informacije svojim kupcima

sprovođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocene kvaliteta proizvoda i predviđanja potreba kupaca

legitiman interes društva EURO REPAR Car Service SAS da ocenjuje kvalitet svojih proizvoda, predviđa potrebe i zadovoljstvo svojih kupaca i da, prema tome, razvija nove funkcije

analiza i optimizacija funkcija web sajta

legitiman interes društva EURO REPAR Car Service SAS da unapređuje i pruža kvalitetniju uslugu s unapređenim funkcionalnostima

dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima i događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije)

vaš prethodni pristanak koji dajete, u slučajevima u kojima se to zahteva zakonom, označavanjem za to predviđene kućice prilikom dostave vaših ličnih podataka društvu EURO REPAR Car Service SAS


Društvo EURO REPAR Car Service SAS moglo bi biti obavezno da otkrije sve podatke o korisniku kako bi bilo u skladu sa svim zakonima i propisima na snazi, ili kako bi odgovorilo na sudski ili upravni zahtev.

10.2 Ko su primaoci podataka?

LIčne podatke koje obrađujemo društvo EURO REPAR Car Service SAS deli s ograničenim brojem primalaca, u zavisnosti od svrhe obrade, kako sledi:

Primalac

Svrha deljenja

Sva društva koja su deo iste grupe kao i EURO REPAR Car Service SAS

analiza i razvoj proizvoda Grupe PSA

Sve treće strane koje su pružaoci usluga i/ili sva društva koja pripadaju istoj grupi kao i EURO REPAR Car Service SAS, koja deluju za EURO REPAR Car Service SAS, u pružanju usluga koje ste zatražili ili koje je zatražilo društvo EURO REPAR Car Service SAS u gore navedene svrhe

Vođenje marketinških kampanji, sprovođenje anketa o zadovoljstvu kupaca i predlaganje komercijalnih ponuda prilagođenih potrebama kupaca 

Svi prodajni partneri društva EURO REPAR Car Service SAS koji imaju obvezu poverljivosti

Svaka upotreba anonimnih podataka u statističke svrhe

10.3 Prenose li se vaši lični podaci izvan EU-a?

Moguće je da će društvo EURO REPAR Car Service SAS morati da prenese vaše lične podatke primaocima koji se nalaze u zemlji izvan Evropskog gospodarskog prostora (EGP). Uslovi prenosa zaštićeni su u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

10.4 Koliko dugo zadržavamo vaše lične podatke?

Rok zadržavanja vaših ličnih podataka koje prikupi društvo EURO REPAR Car Service SAS može se utvrditi u skladu sa svrhom obrade podataka na temelju sledećih kriterijuma:

o   Podaci prikupljeni u određene svrhe zadržavaju se koliko je potrebno za potrebe obrade ličnih podataka kako je utvrđeno u gore navedenom članku 10.1. (za vreme trajanja ugovora sklopljenog s vama, u skladu sa zakonodavstvom, dok s vama održavamo komercijalni odnos);

o   vaši lični podaci potom se arhiviraju za upotrebu u slučaju spora ili osporavanja tokom roka zastarevanja primenjivog na predmet spora;

o   podaci se potom anonimizuju ili brišu.

Za više informacija pročitajte pravila društva EURO REPAR Car Service SAS o zadržavanju ličnih podataka.

10.5 Kako koristimo kolačiće?

„Kolačići” su male tekstualne datoteke koje se šalju na vaš računar i zapisuju na njegov hard disk kako bi vas naši web sajtovi prepoznali kada ih posetite.

Kada posetite jednan od naših web sajtova ili koristite naše aplikacije ili druge digitalne alate, možemo, ako na to pristanete, upotrebiti kolačiće, web-pratilice i druge tehnologije za prikupljanje sledećih podataka:

o   IP adresa, podaci o spajanju, vrsta pretraživača, lokacija, vremenska zona, operativni sistem i drugi tehnički podaci.

o   Podaci o vašoj poseti, uključujući web sajtove koje ste posetili pre i nakon našeg sajta i proizvodi koje ste pregledali.

o   Trajanje poseta stranicama našeg web sajta i informacije koje se odnose na interakciju između stranica.

Za više informacija pročitajte naša pravila o upotrebi kolačića.

10.6 Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite ličnih podataka, imate pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, primanje kopije vaših ličnih podataka za sopstvene potrebe ili za njihovo prenošenje drugom pružaocu usluga po vašem izboru (prenosivost) i pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka kada se ti podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga.

Takođe, društvu EURO REPAR Car Service SAS možete poslati uputstva za postupanje s vašim podacima nakon vaše smrti.

Svoju saglasnost možete povući u svakom trenutku ako se obrada temelji na njima. Sva ta prava primenjuju se u granicama predviđenim propisima koji su na snazi u području zaštite ličnih podataka.

Ta prava možete ostvariti slanjem zahteva na adresu EURO REPAR Car Service SAS, 1 boulevard de l’Europe, Batiment A, 78300 POISSY, ili slanjem e-poruke na sledeću adresu: reseau@eurorepar.com

Takođe možete ostvariti svoje pravo na podnošenje žalbe pred nacionalnim telom za zaštitu podataka tako što pošaljete svoj zahtev Državnom odboru za informacione tehnologije i slobode (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr.

10.7 – Kolačići 

Korisnik se obaveštava o tome da web sajt koristi sistem kolačića. Korisnik se obaveštava i da se tokom njegovih poseta web sajtu kolačići mogu automatski sačuvati na njegovom pretraživaču.

Kolačići su datoteke koje se zapisuju na hard disk korisnika radi unapređenja korisničkog iskustva i prikupljanja statističkih podataka o učestalosti posećivanja. Ovi kolačići ne sadrže nikakve lične podatke.

Korisnik može onemogućiti čuvanje kolačića podešavanjem svog pretraživača.

Sve informacije u vezi s kolačićima.

icon-gear